Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Identifikačné a kontaktné údaje: Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je MG HOCKEY, o.z. so sídlom: Hodžova 6844, 911 01 Trenčín, SR, IČO: 50 595 580, hokejovaskola@mariangaborik.sk, tel. +421 915 403234 Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Externá konzultačná spoločnosť: Top privacy s.r.o., e-mail: zodpovednaosoba@topprivacy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania (každý bod sa posudzuje samostatne)

Účelom spracúvania osobných údajov je: a) Účelom spracúvania osobných údajov je: vyhlásenie zákonného zástupcu maloletého o jeho zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa hokejovej školy organizovanej prevádzkovateľom. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a §13 ods. 1 písm. d) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. b) Účelom spracúvania osobných údajov je: informovanie verejnosti o zorganizovaní Hokejovej školy Mariána Gáboríka prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb (každý bod sa posudzuje samostatne)

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákonný zástupca maloletého a maloletý zúčastňujúci sa hokejovej školy usporiadanej prevádzkovateľom Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov: a) Meno a Priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko maloletého, dátum narodenia maloletého, trvalé bydlisko maloletého, podpis zákonného zástupcu maloletého. b) Obrazové a obrazovo – zvukové záznamy.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov (každý bod sa posudzuje samostatne)

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: a)
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b)
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Osobné údaje dotknutej osoby boli získané od: priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o vyhlásení zákonného zástupcu po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov. V prípade obrazových a obrazovo – zvukových záznamov sa budú osobné údaje spracúvať najviac po dobu 3 rokov alebo do odvolania udeleného súhlasu.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie / zodpovednej osoby prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov (každý bod sa posudzuje samostatne)

a) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby – účastníkov Hokejovej školy Mariána Gáboríka. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť účasť dotknutej osoby na hokejovej škole. b) Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou / zmluvnou požiadavkou).